WebLinks là gì?

WebLinks là những địa chỉ website đưọc sưu tầm từ Internet hoặc các trang web khác nhằm mục đích tạo sự tiện lợi cho độc giả khi muốn tìm thông tin.

Trung Tâm sẵn sàng cập nhật các địa chỉ của website thông tin hoặc bất vụ lợi mà chúng tôi chưa có trong danh sách.

Nếu quý vị thấy một địa chỉ website không còn hiệu lực, xin thông tin cho chúng tôi bằng mục "Liên Lạc". Chúng tôi rất cám ơn sự giúp đỡ của quý vị.

TrungTam.net

MẪU GỞI WEBLINK VÀO TRUNGTAM.NET

Tên hội đoàn / tổ chức
Địa chỉ website
Muốn liệt kê trong mục
Đề nghị đưa vào mục mới chưa có trong danh sách
Vùng (city/state)
Họ tên người cung cấp
Chức vụ
Email liên lạc